Gepubliceerd op 22 Oktober 2017

Artikel 1                       Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van en met De eenmanszaak Koerts Maritime Service gevestigd te Farmsum en kantoor houdende op de Borgshof 23, 9936CR, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126140 hierna te noemen “KMS” voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van Werknemer(s) aan Opdrachtgevers.
 2. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden van de hand gewezen en zijn nadrukkelijk niet van toepassing.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2                       Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Werknemer: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met KMS, dan wel als zelfstandige (ZZP-er) aan KMS verbonden is, teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Werknemer onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 3 van dit artikel laat uitvoeren.

Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en KMS op grond waarvan een enkele Werknemer, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, door KMS aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstatief.

Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Werknemer in het kader van een opdracht.

Opdrachtgevertarief: het door de Opdrachtgever aan KMS verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per dag gerekend, tenzij anders overeengekomen.

Schip/Schepen: alle vaartuigen en andere zaken die blijkens hun constructie bestemd zijn om te drijven of hebben gedreven, en/of andere zaken welke al dan niet tijdelijk aan de zeebodem verankerd zijn of daarop rusten.

 

Artikel 3                       De  opdracht en terbeschikkingstelling

 1. De opdracht wordt aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:

– of voor een vaste periode

– of voor een bepaalde periode

– of voor een bepaalde periode die een vaste periode niet overschrijdt.

 1. De opdracht voor een bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgesteld objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
 2. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
 3. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is het bepaalde in lid 4 van dit artikel van toepassing.
 4. Een partij is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van die Partij kan worden gevergd.

 1. Indien de andere partij wordt geliquideerd, er sprake is van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de andere partij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de andere partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de partijen vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van die partij op de andere partij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien KMS de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedragingen van de Opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van KMS voor schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van KMS onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Het einde van een opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan KMS om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

 

Artikel 4           Vervanging van beschikbaarheid

 1. KMS is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde werknemer door een andere werknemer onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van KMS.

De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

 1. KMS schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien KMS om welke reden dan ook (vervangende) Werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

 

Artikel 5                       Opschortingrecht

 1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

– dit schriftelijk is overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;

– de Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is, als gevolg waarvan de Werknemer niet tewerk kan worden gesteld, én

– KMS met succes tegen de Werknemer een beroep kan doen op uitsluiting van loondoorbetalingplicht.

 1. De Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstatief niet aan KMS verschuldigd.
 2. Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Werknemer of de Werknemer niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan KMS het Opdrachtgeverstatief te voldoen over het per periode (dag, week, maand en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren.

Artikel 6                       Werkprocedure

 1. De Opdrachtgever verstrekt KMS voor de aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. KMS bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende Werknemers, welke Werknemers zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uivoering van de opdracht. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Werknemer af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de werknemer geen doorgang vindt.
 3. KMS schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en KMS voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Werknemer ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van de Werknemer.
 4. KMS is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van KMS bij de selectie.

 

Artikel 7                       Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Werknemer bij de Opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders schriftelijk overeengekomen.
 2. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Werknemer zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust en werktijden van de Werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Werknemer de rechtens toegestane werktijden en overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

 

Artikel 8                       Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van KMS (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand) zonder dat vooraf ingebrekestelling nodig is, en dient hij KMS zo nodig ter zake te vrijwaren.
 2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel laat onverlet dat KMS eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding.
 3. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 9                       Arbeidsomstandigheden

 1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in het Wetboek van Koophandel en Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als een (zee)werkgever.
 2. De Opdrachtgever is jegens de Werknemer en KMS verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet, artikelen 407 tot en met 412 Wetboek van Koophandel en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Werknemer en aan KMS tijdig, in ieder geval één werkdag voor de aanvang van de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 4. De Opdrachtgever zal aan de Werknemer vergoeden – en KMS vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer in het kader van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of KMS daar voor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of 7:611 Burgerlijk Wetboek en/of artikelen 415 e.v. Wetboek van Koophandel.
 5. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van KMS verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering met en dekking van minimaal hetgeen is opgenomen in artikel 14.
 6. De Opdrachtgever zal aan de Werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 7. KMS is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden dan wel aan de Werknemer zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Werknemer.
 8. KMS is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de verbintenissen die Werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of derden.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart KMS voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van KMS als werkgever en van de Werknemer – direct of indirect – ter zake van de in leden 6,7 en 8 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

 

Artikel 10         Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
 3. De Opdrachtgever en KMS kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door de Opdrachtgever dan wel door de Werknemer opgestelde overzichten.
 4. De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is

gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: de juiste personalia, het aantal gewerkte uren en kosten gemaakt door de Werknemer die hij ten behoeve van uitvoering van de opdracht heeft moeten maken met inbegrip van reis en verblijfskosten.

 1. Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat KMS

aansluitend aan de week waarover verantwoording wordt afgelegd over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan KMS wordt verstrekt.

 1. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert aan KMS  geeft hij de Werknemer de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren.   Indien en voor zover de Werknemer de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is KMS gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Werknemer, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.
 2. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Werknemer aan te leveren

declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het declaratie

formulier. Bij verschil tussen het door de Werknemer bij KMS ingeleverde

declaratieformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift,

geldt het door de

Werknemer bij KMS ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als

volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de Opdrachtgever.

 

Artikel 11         Opdrachtgevertarief

 1. Het door de Opdrachtgever aan KMS verschuldigde Opdrachtgevertarief wordt berekend over de dagen waarop KMS op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de Werknemer daadwerkelijk gewerkte dagen.
 2. Het Opdrachtgevertarief wordt vermeerderd met kostenvergoeding die de Werknemer voor de uitvoering van de opdracht heeft moeten maken met inbegrip van reis en verblijfskosten. Over het Opdrachtgevertarief en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

 

 

Artikel 12         Betalingen en gevolgen wanbetaling

 1. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door KMS ingediende nota binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen.
 2. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 5% per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand tot een volle maand wordt gerekend.
 3. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.
 4. Uitsluitend betalingen aan KMS of aan een door KMS schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan Werknemers of het verstrekken van voorschotten aan Werknemers zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 5. De in het bezit van KMS zijnde doordruk of kopie van de door KMS verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 6. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij KMS zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
 7. Alle kosten van inning komen voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door KMS of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door KMS ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn.

 

Artikel 13         Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. Alle aansprakelijkheid voor Werknemers, voor zover het een zelfstandige betreft wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van KMS
 2. Voor Werknemers, voor zover het geen zelfstandige betreft, wordt aansprakelijkheid tevens uitgesloten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat KMS ten tijde van plegen van het schadetoebrengende feit zeggenschap had over het handelen van de betreffende Werknemer, en derhalve het betreffende feit had kunnen voorkomen.
 3. Iedere eventuele uit opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van KMS voor directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het op dat moment reeds door Opdrachtgever betaalde bedrag met betrekking tot de betreffende Werknemer(s) die het schadetoebrengende feit heeft veroorzaakt. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade is KMS nimmer aansprakelijk.
 4. Opdrachtgever vrijwaart KMS tegen alle hieruit voortvloeiende uitspraken.
 5. Opdrachtgever zal aan Werknemer vergoeden en KMS vrijwaren tegen alle schade die Werknemer in het kader van de uitoefening van werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of KMS daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 6. Indien een bedrijfsongeval tot de dood van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Werknemer(s) leidt, is Opdrachtgever gehouden de schade inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 7. KMS draagt generlei aansprakelijkheid voor eventuele verbintenissen jegens Opdrachtgever, personeel in dienst van Opdrachtgever en derden, aangegaan door of op andere wijze ontstaan voor de door KMS ter beschikking gestelde Werknemer(s). Opdrachtgever vrijwaart KMS tegen alle hieruit voortvloeiende aanspraken.
 8. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat KMS, alsmede de door KMS ter beschikking gestelde Werknemer(s) op of aan boord van vaartuigen of aannemersmaterieel voor het uitoefenen van hun functie, dan wel voor het besturen van voertuigen in Opdracht of in eigendom van de Opdrachtgever, mede verzekerd zijn op de polis van het betreffende vaartuig, voertuig of aannemersmaterieel, dan wel de corresponderende overkoepelende verzekering(en), inclusief aansprakelijkheid aan derden.
 9. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van KMS verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.
 10. De aansprakelijkheid van KMS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 14         Verzekeringen

 1. De Opdrachtgever is verplicht om de Werknemer en KMS mee te verzekeren als ieder ander bemanningslid of schepeling voor schades aan schip en/of derden onder de op het schip betrekking hebbende casco (=Hull and Machinery), aansprakelijkheidsdekking (=P&I) inclusief claims van opvarenden en molest (= War Risk) verzekeringen met afstand van verhaal op de Werknemer en afstand van verhaalsrecht op KMS.
 2. Deze verzekeringen zullen een dekking hebben welke minimaal gebruikelijk is in de Londense markt. Indien de opdracht wordt uitgevoerd op een andere werklocatie dan een schip zal een gelijkwaardige verzekeringsdekking uitgenomen worden door de Opdrachtgever, inclusief het reizen naar en van de plaats van opdracht.

Artikel 15         Hulploon

Werknemer heeft recht op vergoeding van hulploon conform hetgeen waar

Werknemer(s) in dienst van Opdrachtgever recht op hebben volgens gerechtelijk vonnis.

Artikel 16         Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KMS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van KMS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen, die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KMS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 17         Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn op 22 Oktober 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met KMS.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 18         Slotbepaling

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden:

–    zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

–    worden op aanvraag kosteloos          toegezonden; en

–    zijn gepubliceerd op de website www.koertsmaritimeservice.nl